Allmänna villkor 

 

KUNDENS ÅTAGANDE

Undertecknad, dvs Kunden, har tagit del av och godkänner ”Videquus Allmänna villkor” vilka finns bifogade nedan. I Videquus System ingår de tjänster och produkter som framgår av Videquus hemsida samt kundsupport per telefon, och mail under angiven tid samt service/underhåll av produkter vid behov. Om Kunden avser använda Videquus System på plats dit allmänheten har tillträde, exempelvis på ridskola eller liknande gäller särskilda regler för kameraövervakning. Kunden ansvarar för att det inte föreligger något hinder för denne att sätta upp kameraövervakningen. Kunden är medveten om att, om allmänheten anses ha tillträde till anläggningen/stallet, är kameraövervakningen tillståndspliktig enligt lagen om kameraövervakning och kräver tillstånd från länsstyrelsen. Sådant tillstånd ansöks av Kunden. Kameraövervakning omfattas inte av tillståndsplikt för privata rättssubjekt utan den juridiska person som svarar för övervakningen (den personuppgiftsansvarige i lagens mening) hänvisas till en egen bedömning av huruvida det finns laglig grund för övervakningen (behandlingen). 

 

ALLMÄNT 

Dessa allmänna villkor gäller då Kunden tecknar avtal om utnyttjande av Videquus System, vilket innefattar övervakningstjänster via Internet och kamera, samt tillhörande produkter (”Produkter”). Kunden kan när som helst beställa ytterligare tjänster som från tid till annan erbjuds av Videquus AB. Tjänsterna och tillbehören beställs per telefon eller via Internet. Videquus kan före eller efter att detta avtal tecknas göra en kreditprövning och vägra teckna eller frånträda avtalet. 

 

Tjänsterna från Videquus fungerar som ett hjälpmedel för att kunna förutspå när ett sto ska föla eller om en häst är på väg att bli sjuk. Videquus lämnar inga garantier på larmens säkerhet. Systemet ska ses som ett komplement till manuellt övervakning och omhändertagande och ersätter inte den lagstadgade dagliga tillsynen. Videquus ansvarar inte för egendomsskada, personskada, hästskada eller ekonomisk förlust orsakad av denna produkt. 

 

AVTALET 

Dessa allmänna villkor tillsammans med abonnemangsavtalet parternas överenskommelse och bildar tillsammans ”Avtalet”. Kunden kan teckna Avtal med Videquus hos återförsäljare, per telefon, via Videquus hemsida och App, vid hembesök eller vid olika evenemang. Videquus kan komma att använda underleverantörer och tredje part för att fullfölja avtalet.

 

PRODUKTERNA 

Kunden hyr de Produkter som tillhandahålls av Videquus för syftet att utnyttja Videquus System. Kunden ansvarar själv för installation av Produkterna och för att dessa återlämnas vid Avtalets upphörande. Först när Produkterna är returnerade till Videquus – samt Produkterna har godkänts av Videquus returavdelning, anses Avtalet har upphört. 

 

Om Produkterna ej återlämnas av kund har Videquus rätt att debitera kunden det totala beloppet för respektive enhet enligt Videquus nu aktuella inköpsvärde. Kunden äger då enheten men kommer inte att ha rätt till någon support från Videquus.

  

VIDEQUUS EGENDOM 

Produkterna utgör Videquus egendom. Kunden får inte överlåta eller lämna ifrån sig Produkterna och ansvarar för att Produkterna hanteras försiktigt och vårdas väl i enlighet med Videquus instruktioner. Tekniska eller andra ingrepp eller annan manipulation får inte ske. Programvara som ingår i Videquus System är Videquus egendom eller licensierad av Videquus från tredje part. Kunden har endast rätt att nyttja programvaran under avtalstiden och endast för det syfte som framgår av Avtalet. Programvaran får endast användas av Kunden för utnyttjande av Videquus System i enlighet med detta Avtal och Kunden har ingen rätt att i någon form vidare upplåta programvaran till tredje part. Vidare har Kunden inte rätt att ändra, utveckla eller dekompilera programvaran. 

 

ANSVAR FÖR PRODUKTERNA 

Produkter som inte fungerar på grund av fabrikationsfel eller transportskada vid leverans till Kunden repareras eller byts ut av Videquus kostnadsfritt. Det åligger Kunden att undersöka varan vid leverans. Reklamation ska omgående ske till Videquus kundtjänst. Vid felanmälan avgör Videquus vilken avhjälpande åtgärd som är lämpligast. Om felaktig Produkt ska bytas ut, får Kunden en ersättningsprodukt av Videquus. Om förlust eller skada av Produkt beror på Kundens felaktiga handhavande av Produkten vårdslöshet eller på felaktig installation, bristande underhåll eller handhavande av Produkterna i strid mot dessa villkor, ska Kunden betala för reparationen alternativt ersätta förlorade Produkter. Kunden ansvarar även för skador på Produkterna som orsakats av yttre påverkan, obehörigt utnyttjande, skadegörelse, brand- eller vattenskada, åska, felaktig spänning eller liknande. Vid stöld av kamera krävs en polisanmälan från kunden för att inte bli ersättningsskyldig till Videquus. 

 

AVGIFTER OCH BETALNING 

Abonnemangsavgift betalas i förskott för den period som överenskommits. Avgiften ger Kunden rätten att nyttja tjänsten under kommande avtalsperiod. Fakturerad avgift krediteras/återbetalas inte med undantag för vad som stadgas nedan. Betalning kan ske via kort eller per faktura från Videquus eller tredje part. Vid fakturabetalning får Kunden betala faktureringsavgift. Fakturans förfallodag inträffar alltid 10 – 30 dagar efter fakturadagen beroende på överenskommelse.  Vid försenad betalning utgår dröjsmålsränta enligt gällande räntelag samt påminnelseavgift för skriftlig betalningspåminnelse enligt då gällande prislista samt eventuell inkassokostnad. Om betalning inte inkommit senast tio (10) dagar in på den nya abonnemangsperioden (månad, halvår respektive år) kan Videquus avaktivera tjänsten. Tjänsten kan aktiveras igen när Videquus fått full betalning för förfallna belopp.

 

Vid utebliven betalning efter påminnelser och inkasso kommer fakturan skickas vidare till kronofogden. Om enheterna ej returneras äger Videquus rätt att debitera kunden för enheterna, se mer information under “produkterna Gällande prislista finns på Videquus hemsida. Sker ingen uppsägning av abonnemanget sker en automatisk förlängning av avtalet till samma betalningsperiod som just avslutats enligt vid den tidpunkten gällande villkor. 

  

ÄNDRINGAR 

Videquus kan ändra utbudet, avgifter eller andra villkor i Avtalet genom skriftligt meddelande till Kunden senast 30 dagar innan ändringen träder i kraft. Om ändringen är till nackdel för Kunden får Kunden säga upp Avtalet till närmaste månadsskifte utan att det medför någon kostnad eller avgift och utan att behöva betala slutavgift. Ändring av avgifter får ske om Videquus kostnader ökar på grund av ökade kostnader för datatrafik, nya eller ändrade skatter eller allmänna avgifter, myndighetsbeslut, ändring av lag eller annan författning. Ändring av andra villkor i Avtalet får ske om ändringen vid en objektiv bedömning inte kan anses vara till nackdel för Kunden. 

 

ANMÄLAN AV ADRESSÄNDRING 

Om Kunden flyttar ska Kunden genast anmäla adressändring till Videquus, via mail till info@videquus.se. Videquus kommer att börja använda den nya adressen för fakturering och kundinformation inom 14 dagar efter att ha fått anmälan. Om betalning kommer in för sent på grund av felaktiga adressuppgifter ansvarar Kunden för betalningsdröjsmål. Kunden ska också betala avgifter för påminnelser och administration. 

 

BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER I BILDFEED 

Eftersom övervakningskamerorna enligt Kundens uppgift inte kommer att sättas upp på plats dit allmänheten har tillträde är Personuppgiftlagen (PUL) inte tillämplig på Kundens behandling av bildfeeden och Videquus efterföljande behandling (bildanalys) av bildfeeden. Om kunden sätter upp övervakningskamerorna på en plats dit allmänheten har tillträde och det resulterar i att bildfeeden omfattar bilder på identifierbara personer, är Kunden ansvarig för behandling av sådana personuppgifter och att den sker i enlighet med lag. Eftersom Videquus tar emot bildfeeden och analyserar den för Kundens räkning betraktas Videquus som ett s k personuppgiftsbiträde enligt GDPR. Det innebär att Kunden är s k personuppgiftsansvarig och är skyldig att teckna ett personuppgiftsbiträdesavtal med Videquus. Kunden ska då meddela Videquus som översänder personuppgiftsbiträdesavtal, vilket Kunden är skyldig att underteckna om det förekommer personuppgifter. Kunden är skyldig att inhämta samtycke från personer som kan komma att vistas inom övervakningskamerans bildfång samt informera om att kameraövervakning sker på en viss plats. 

 

BEHANDLING AV KUNDENS PERSONUPPGIFTER 

Uppgifter som Kunden lämnar enligt Avtalet eller annars lämnar till Videquus rörande Kunden, behandlas av Videquus för att fullgöra de tjänster som tecknats avtal om samt leverera de varor som Kunden beställer. Om Kunden beställer varor eller tjänster genom Videquus kommer uppgifter att lämnas vidare till tredje part som erbjuder varorna eller tjänsterna. Genom att teckna Avtalet samtycker Kunden till ovan nämnda behandling av Kundens personuppgifter. Kunden kan återkalla samtycket till att motta marknadsföring när som helst genom skriftligt meddelande till Videquus. Kunden kan efter skriftlig och egenhändigt undertecknad begäran till Videquus erhålla information om vilka personuppgifter om denne som Videquus behandlar. Kunden har även rätt att begära att eventuella felaktiga uppgifter rättas. Kunden kan även begära att personuppgifter rättas, blockeras eller raderas. Uppgifterna sparas så länge det finns en pågående kundrelation och ett år därefter. Om Kunden är missnöjd med behandlingen kan ett klagomål lämnas in till en tillsynsmyndighet vilket i Sverige är Datainspektionen (www.datainspektionen.se). Kontakta oss på info@videquus.se om du har några frågor rörande vår personuppgiftsbehandling. Personuppgiftsansvarig är Videquus AB med adress och organisationsnummer som framgår nedan. 

 

BEHANDLING AV HÄSTUPPGIFTER 

Uppgifter som Kunden lämnar enligt Avtalet eller annars lämnar till Videquus som rör hästen och dess rörelsemönster samlas in av Videquus. De insamlade uppgifterna om hästens rörelser kan komma att samlas i en databas till vilken Videquus har samtliga rättigheter. Syftet är också att anonyma data angående hästens rörelser som samlats in med hjälp av Videquus System, utöver att övervaka Kundens häst/hästar, kan användas för forskning och utveckling av Videquus och de personer eller företag som Videquus väljer att samarbeta med. Genom att teckna Avtalet godkänner Kunden sådan databehandling som rör hästens rörelser och som samlats och sammanställts i Videquus databas samt att sådan information utgör Videquus egendom som Videquus fritt får utnyttja. 

 

AVTALSPERIOD OCH UPPSÄGNING 

Avtalet löper enligt avtalad bindningstid eller tillsvidare månadsvis med 2 månaders uppsägningsstid. Abonnemanget kommer att löpa enligt samma betalningsperiod som tidigare om inte Kunden meddelar Videquus att denne inte avser att fortsätta sitt abonnemang. Uppsägning av Kund kan ske med e-post eller per telefon. Har produkten inte returnerats till Videquus inom 30 dagar från Avtalets upphörande alternativt uppsägning, anses avtalet inte vara uppsagt. 

 

RETURPOLICY 

När kunden sagt upp sitt abonnemang börjar 2 månaders uppsägningstid. Under tiden kan utrustningen användas som vanligt tills man önskar montera ner och returnera utrustningen. Det är inte förrän utrustningen är oss till handa som abonnemanget är fullt uppsagt och betalning avslutas.

 

Frakten ombesörjes av kunden men Videquus står för kostnaden. Vid retur ska kunden kontakta Videquus på telefon 010-126 33 33 eller via info@videquus.se. Kunden erhåller därefter en retursedel från Videquus. Kunden ansvarar för att paketera enheterna på ett sätt som förebygger skador under frakten, samt klistra på den retursedel som erhållits av Videquus. 

 

UPPSÄGNING FRÅN VIDEQUUS 

Vid väsentligt avtalsbrott från Kundens sida får Videquus säga upp Avtalet med omedelbar verkan. Videquus har rätt att med omedelbar verkan säga upp Avtalet med Kunden om Kundens varit i dröjsmål med betalningen vid fler än 3 tillfällen. Om abonnemanget sägs upp eller upphör, är det Kundens ansvar att återlämna Produkterna till Videquus. Debitering för abonnemangsavgift sker tills dess att Produkterna kommit i Videquus besittning. Inkommer betalning senare än 10 dagar från förfallodagen, har Videquus rätt att inaktivera abonnemanget tills betalning erhålls. 

 

FORCE MAJEURE 

Part är inte skyldig att betala skadestånd eller handla enligt Avtalet om skadan eller underlåtenheten beror på myndighetsåtgärd eller underlåtenhet, ny lagstiftning, arbetskonflikt, krig, upplopp, sabotage, atmosfäriska förhållanden, extrema väderförhållanden, brand, explosion, naturkatastrof, olyckshändelse eller annan omständighet utanför partens kontroll som parten inte skäligen kunnat övervinna. 

 

ÖVERLÅTELSE 

Om inte annat överenskommes, tillåter Videquus inte att Kunden överlåter sitt abonnemang eller Produkter till annan, då Avtalet endast omfattar Kunden. 

 

TVIST OCH TILLÄMPLIG LAG 

Parterna ska i första hand försöka lösa tvist i anledning av Avtalet genom överenskommelse och förhandling. Om Parterna inte kan komma överens ska tvisten behandlas i allmän domstol. Kunden kan dessutom hänskjuta tvisten till Allmänna Reklamationsnämnden i den mån nämnden är behörig. Videquus förbinder sig att följa det beslut som fattats av Allmänna Reklamationsnämnden. 

 

ÅNGERRÄTT 

Om Kunden, oavsett orsak, inte är nöjd med abonnemanget av Videquus System, kan Kunden inom de första 30 dagarna av avtalstiden returnera Produkterna och begära att få tillbaka kostnaden för abonnemanget under förutsättning att Produkterna erhållits från Videquus AB. Detta sker genom att skicka ett mail till info@videquus.se. När Videquus har fått tillbaka Produkterna, avslutas abonnemanget och erlagd abonnemangsavgift ersätts till Kunden. Produkterna måste ha returnerats i fullgott skick till Videquus inom 10 dagar från det att meddelande om önskan att avsluta abonnemanget enligt denna punkt skickats till Videquus. Returnerade Produkter inspekteras och bedöms av Videquus. Returneras Produkterna senare än inom 10 dagar, utan förpackning eller om Produkterna är skadade på något sätt, har Videquus rätt att begära ersättning för Produkterna, debitera reparationskostnad eller abonnemangsavgift för den tid som Kunden innehaft Produkterna utöver de 10 dagarna. Normal handläggningstid för återbetalning av kostnad för Kundens abonnemang är inom 30 dagar. Kunden betalar för portokostnad i samband med retur av Produkterna och ansvarar för skada och förlorat gods under postgång. Kostnader för porto och hantering ersätts inte. 

 

0
  0
  Din varukorg är tom Fortsätt handla
   Added to cart
   Shopping Cart
   Close
   Cookies Notice Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse på vår webbplats. Genom att surfa på denna webbplats godkänner du vår användning av cookies.